Beccles

Beccles station
Station Road
Beccles
Suffolk
NR34 9QJ