Burnham (Buckinghamshire)

Burnham station
Station Road
Burnham
Buckinghamshire
SL1 6JT