Carshalton

Carshalton station
North Street
Carshalton
Greater London
SM5 2HW