Ilkley

Ilkley station
Station Plaza
Ilkley
West Yorkshire
LS29 8HF