Lympstone Village

Lympstone Village station
The Strand
Lympstone
Devon
EX8 5JW