Milngavie

Milngavie station
Fulton Road
Milngavie
Glasgow City
G62 8PG