Mount Vernon

Mount Vernon station
Hamilton Road
Mount Vernon
Glasgow City
G69 7DB