Pannal

Pannal station
Station Road
Pannal
North Yorkshire
HG3 1JN