Prestbury

Prestbury station
New Road
Prestbury
Cheshire
SK10 4HT