Shiplake

Shiplake station
Station Road
Lower Shiplake
Oxfordshire
RG9 3NY