Stone (Staffs)

Stone station
Station Road
Stone
Staffordshire
ST15 8ER