Stratford (London)

Stratford station
Station Street
Stratford
Greater London
E15 1AZ