Thirsk

Thirsk station
Station Road
Thirsk
North Yorkshire
YO7 4LS