Tipton

Tipton station
Alexandra Road
Tipton
West Midlands
DY4 8ET