Wem

Wem station
Aston Road
Wem
Shropshire
SY4 5AZ