Aberdovey

Aberdovey station
Station Road
Aberdovey
Gwynedd
LL35 0NR