Abergavenny

Abergavenny station
Station Approach
Abergavenny
Gwent
NP7 5HS