Peckham Rye

Peckham Rye station
Station Arcade
Rye Lane
Peckham
Greater London
SE15 5DQ