Teynham

Teynham station
Lower Road
Teynham
Kent
ME9 9DU