banner-image

Polisi Iaith Gymraeg

Fel rhan o’n rhaglen o welliannau, rydym wedi cyflwyno Polisi Iaith Gymraeg.

Ein hymrwymiad i’r Gymraeg

Fel rhan o’n rhaglen o welliannau, rydym wedi cyflwyno Polisi Iaith Gymraeg.

Mae ein polisi newydd yn cadw at ofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) a basiwyd yn 2011 sy’n diogelu ac yn amddiffyn dyfodol yr iaith. Byddwn yn gweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i gynnig i’n cwsmeriaid Cymraeg opsiynau i ymwneud â ni i ryw raddau o leiaf yn y Gymraeg.

Ein hamcanion

Nodau ein polisi yw:

- Darparu gwasanaeth rheilffordd o ansawdd da i/o ac o fewn gogledd Cymru
- Mabwysiadu ymagwedd synhwyrol, ymarferol a realistig tuag at ddefnyddio a darparu’r Gymraeg yn ein gweithgareddau yng Nghymru
- Sicrhau y caiff y Gymraeg ei chynnwys yn ein cynlluniau profiad cwsmeriaid ar gyfer Partneriaeth Arfordir y Gorllewin
- Cydymffurfio â chanllawiau Comisiynydd y Gymraeg
- Adolygu a monitro’r ffordd y gweithredir y polisi yn rheolaidd.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig cyfle i’n cwsmeriaid ymwneud â ni yn y Gymraeg, pryd bynnag y bo’n ymarferol gwneud hynny.

Dogfennau defnyddiol

promo-images

Polisi Iaith Gymraeg

I ddysgu mwy a darllen ein polisi yn fanwl.

Lawrlwytho nawr
Promo widget - No data set
promo-images

Gwneud y rheilffyrdd yn hygyrch

Ein gweledigaeth yw darparu rheilffordd hygyrch a chroesawgar i bawb, a byddwn yn sicrhau y caiff anghenion teithwyr anabl neu hŷn eu hystyried yn briodol ym mhob agwedd ar y ddarpariaeth gwasanaethau.

Lawrlwytho nawr >
promo-images

Ein Siarter Teithwyr yw ein hymrwymiad i chi

Mae ein siarter yn dweud wrthych chi beth allwch ei ddisgwyl gennym ni yn Avanti West Coast ar ein trenau ac yn ein gorsafoedd.

gweld a lawrlwytho yma
promo-images

Trefn Ymdrin â Chwynion

Sut i wneud cwyn a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni.

Lawrlwytho nawr >