Addlestone

Addlestone station
Station Road
Addlestone
Surrey
KT15 2PB