Copplestone

Copplestone station
Station Approach
Copplestone
Devon
EX17 5NE