Exeter St Thomas

Exeter St Thomas station
Cowick Street
Exeter
Devon
EX4 1AJ