Exton

Exton station
Station Road
Exton
Devon
EX3 0PR