Poppleton

Poppleton station
Station Road
Upper Poppleton
North Yorkshire
YO26 6PZ