Shettleston

Shettleston station
off Hallhill Road
Shettleston
Glasgow City
G32 0PF