Wymondham

Wymondham station
Station Approach
Wymondham
Norfolk
NR18 0JZ